FLUX


Hydrate

FLUX is a spiritual successor to an old Japanese ghost called FLELE. FLELE is a simple music player which many people have created unique shells for! Here's a collection of FLELE shells, though there are many more besides this. You can also find an English patch of FLELE by Zarla on this page.

So why FLUX? FLUX offers many improvements, including:

There are some differences from FLELE, some of which might feel odd if you've used FLELE a lot. FLUX does not have the same right click menu that FLELE does, because I haven't used the SAORI that creates it. There also is no song bar, for the same reason. Instead, if you double click the hotspot that would normally open the song bar, it will open the music menu. It's also possible that some FLELE shells will behave oddly; if you find any like this please let me know!

If you're interested in making a shell for FLUX, there is documentation included in the files. If you're interested in translating FLUX to another language, there is also documentation for that. If you make anything for FLUX, do let me know and I'd be glad to link your work on this page!

An important note for users: if you change shells and the new shell causes an error, you'll have to fix it manually. This shouldn't happen, but if it ever does, go into SSP/ghost/flux/ghost/master/, and open the file fx_shelldialogue.dic. Erase absolutely everything in that file and save it (don't worry, you're not erasing any data! This file is written when changing shells), then reload FLUX. FLUX should be responding again if you've done it correctly. You can switch away to another shell, or you can go into the config menu and toggle the Custom Shell Functions/Dialogue option off. With the custom funcitons and dialogue off, any special functions and dialogue will no longer be available, but it will prevent any errors from the custom shell code.

Something in Japanese.

FLUX jest duchowym następcą starego japońskiego ducha o nazwie FLELE. FLELE to prosty odtwarzacz muzyczny, dla którego wiele osób stworzyło unikalne skorupy! Tu znajdziesz kolekcję skorup FLELE, choć oprócz tego jest jeszcze wiele innych. Można też znaleźć angielską łatkę FLELE autorstwa Zarli na tej stronie.

Dlaczego więc FLUX? FLUX oferuje wiele ulepszeń, w tym:

Istnieją pewne różnice w stosunku do FLELE, niektóre z nich mogą wydawać się dziwne, jeśli używałeś FLELE dużo. FLUX nie posiada takiego samego menu prawego przycisku myszy jak FLELE, ponieważ nie używałam SAORI, które je tworzy. Nie ma też paska piosenek, z tego samego powodu. Zamiast tego, jeśli dwukrotnie klikniesz na hotspot, który normalnie otworzyłby pasek piosenek, otworzy się menu muzyczne. Jest również możliwe, że niektóre skorupy FLELE będą się dziwnie zachowywać; jeśli znajdziesz takie, proszę daj mi znać!

Jeżeli jesteś zainteresowany stworzeniem skorupy dla FLUXa, dokumentacja jest dołączona do plików. Jeśli jesteś zainteresowany tłumaczeniem FLUXa na inny język, jest tam również dokumentacja do tego. Jeśli stworzysz coś dla FLUXa, daj mi znać, a z przyjemnością umieszczę link do twojej pracy na tej stronie!

Ważna uwaga dla użytkowników: jeśli zmienisz skorupę i nowa skorupa spowoduje błąd, będziesz musiał naprawić go ręcznie. To nie powinno się zdarzyć, ale jeśli tak się stanie, wejdź do SSP/ghost/flux/ghost/master/, i otwórz plik fx_shelldialogue.dic. Wymaż absolutnie wszystko w tym pliku i zapisz go (nie martw się, nie wymazujesz żadnych danych! Ten plik jest zapisywany podczas zmiany powłoki), a następnie przeładuj FLUXa. FLUX powinien znowu odpowiadać, jeśli zrobiłeś to poprawnie. Możesz przełączyć się do innej skorupy, lub wejść do ustawień i wyłączyć opcję Specjalne funkcje/dialogi skorupy. Z wyłączonymi funkcjami niestandardowymi i dialogiem, wszelkie funkcje specjalne i dialog nie będą już dostępne, ale zapobiegnie to wszelkim błędom niestandardowego kodu skorupy.


Ta strona i odtwarzacz FLUX zostały przetłumaczone na Polski przez Zdzicha

French translation goes here


Member of the Ukagaka/Ghost Development and Download webring

Previous Random Next

Shells


master shell

FLUX

The shell FLUX comes with by default. Comes with a small amount of custom dialogue, which is all music notes. Synthesizer colors can be changed with dressups!cibus shell

Cibus

An updated version of my Cibus FLELE shell! She's been shrunk a little to her intended size. She also comes with more dressups; you can change her hair, hairband, earrings, and add janky looking music notes.

She also comes with a good bit of custom dialogue, to show off the custom dialogue functions!


Version history

=====1.0.0=====
(5/12/21)
  • Initial release